2013 Hac Başvuru Rehberi

Aşağıda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmış Hac müracaatı ile ilgili açıklamaları bulabilirsiniz. Orjinal açıklamalara http://hac.diyanet.gov.tr/#?w=500 adresinden ulaşabilirsiniz.

2013 YILI HAC MÜRACAATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Müracaatlar; 04 - 22 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

  a. 2012 yılında kur'aya katılanlardan hacca gidemeyenlerin “Kayıt Yenileme” işlemleri Başkanlığımızca elektronik ortamda otomatik olarak yapılacak ve bunlar kayıt yenilemiş sayılacaktır. Ancak;

  2012 yılı tercihlerinden; il, ilçe, hac konaklama türleri ve kur’aya birlikte gireceği kişilerde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vaz geçenler Müftülüklere başvurarak gerekli değLiklikleşri müracaat süresi içerisinde yapabileceklerdir. Değişiklik yaptırmak istemeyenlerin herhangi bir müracaat yapmasına gerek yoktur.

  b. 2013 yılında hacca gitmek üzere İlk Defa Kayıt yaptırmak isteyenler ilgili bankalara 15.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra müracaatlarını Başkanlığımız “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda veya müftülüklerden temin edecekleri form dilekçe ile doğrudan müftülüklere yapabileceklerdir.

 2. Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenler; nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunu dilekçeye mutlaka ekleyecek, Müftülükler de kayda aldıkları dilekçenin bir fotokopisini müracaat edene vereceklerdir.

 3. İlk defa kayıt yaptıracaklar kişi başına 15.-TL'yi aşağıdaki bankalardan herhangi birine yatıracaktır.

  Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecektir. .

  a. T.C. Ziraat Bankası,

  b. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

  c. Türkiye Halk Bankası,

  ç. Ak Bank A.Ş.

  d. Al-Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

  e. Asya Katılım Bankası A.Ş.

  f. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

  g. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

 4. Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasın yıatırdığnıa dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kur’aya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.

 5. 2013 yılında çekilecek kur’a sonrası kesin kayıt hakkı sırası gelenlerden süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, bu husus müteakip yıllarda müktesep bir hak teşkil etmeyecektir.

 6. Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile, hiç bir akrabalık bağı olmayanların istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde, engellilerin ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kur’aya girme talepleri kabul edilecektir.

 7. Hacca götürülmek istenilen (0 yaş dahil) çocukların, ebeveynleri ile birlikte ön kayıtlarının müftülükler veya internet yolu ile yapılmasına. Bunlardan ilk defa müracaat edenlerin ise ön kayıt ücretini yatırmış olması gerekmektedir.

 8. Ayrı ayrı yerlerde ve tarihlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat edenlerin bilahare mahremiyet birleştirilmesi yönündeki istekleri karşılanmayacaktır.

 9. Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kayıt yenilemesi diğerinin ise ilk defa kayıt yaptırması halinde bunların müracaatları birlikte alınacak ve kur’aya da tek numara ile katılacaklardır.

 10. Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar, müracaatların ıhacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapabileceklerdir.

 11. Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kur’a çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.

 12. Daha önce vekâleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten Hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

 13. Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapıOıp yapılmadığını yukarıda belirtilen internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

 14. İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlarda bilgi eksikliğinden "Grup Başı" olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

 15. Hacı adayları; müracaat form dilekçesinde yer alan hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanın, ı verilen fiyat aralığı ve süreyi de dikkate alarak, aşDğıdaki bilgiler ışığında mutlaka işaretleyeceklerdir.

 16. Müracaat formunda belirtilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür değişikliğine imkan tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılacaktır

Hac Konaklama Türleri ve Bu Türler çin Kiralanacak Bina ve Otellere İlişkin Kriterler

Hacca gidecek vatandaşlarımıza farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yap lar ve Harem’e olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

a. NORMAL KONAKLAMA TÜRÜ:

Bu türde genel olarak; Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, fiziki yap iyi, asansör say yeterli, lobisi geni ve ferah, müstakil yemekhanesi ve ir at salonu bulunan, ortak kullan m mekanlar hac say na göre yeterli, kad n ve erkeklerin ayr ayr ve en çok 5 ki inin birlikte kalaca odalarda konaklama yapt lacakt r. Mekke’de Hareme en fazla 7 km., Medine’de ise Merkeziye’de veya Hareme en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, uçak program na uygun olarak konaklama yapt lacakt r. Mekke ve Medine’de binalarda her bir odada asgari 4 m² ’ye 1 ki i dü ecek ekilde konaklama yapt lacakt r. Takribi kal süresi uçak program na uygun olarak 25 - 45 gün aras nda belirlenecektir.

TAHMİNİ KONAKLAMA ÜCRET : 2.730 - 3.100 AVRO

b. MÜSTAKİL KONAKLAMA TÜRÜ:

Bu türde genel olarak; Mekke’de Hareme en fazla 7 km., Medine’de ise Merkeziye’de veya Hareme en fazla 700 metre mesafede yer alan, standart otel hizmeti verilmeyen binalar kiralanacakt r. çinde tuvalet, banyo ve buzdolab bulunan, 2 veya 3 ki ilik odalarda konaklama yapt lacakt r. Mekke’de müstakil konaklama türündeki hac lar ile normal konaklama türündeki hac lar ayn binada iskan ettirilmeyecektir. Medine’de ise Merkeziye’deki yeni binalar n genelde müstakil konaklama tür standard nda in a edilmesi sebebiyle, uçak programlar n zorunlu k lmas halinde, müstakil konaklama tür ve normal konaklama tür kriterlerine uymak kayd yla bu binalarda ayn anda her iki türdeki hac adaylar da iskan ettirilebilecektir. Müstakil odal konaklama türü için belirlenen fiziki özellikleri ta mayan binalar n, bu türler için kullan lmas na izin verilmeyecektir. Bu konaklama türü, binalar n hareme takribi uzakl klar na ve verilecek hizmet durumlar na göre 2 ayr kategoride düzenlenebilecektir. Takribi kal süresi uçak program na uygun olarak 15 - 30 gün aras nda belirlenecektir.

TAHMİNİ KONAKLAMA ÜCRET : 4.000 - 5.000 AVRO

 1. Müstakil – 1: Hareme olan mesafesi; 0 - 4000 metre aras nda olacakt r.
 2. Müstakil – 2: Hareme olan mesafesi; 4001 - 7000 metre aras nda olacakt r.

c. OTEL KONAKLAMA TÜRÜ:

Bu türde genel olarak; Mekke ve Medine standartlar na göre lüks oteller ile y ld zl statüde olup, günlük oda temizli i, çar af ve havlular n de imi vb. hizmet veren oteller kiralanacakt r. Bu otellerde 2 veya talep olmas halinde 3 ki ilik odalarda konaklama yapt lacakt r. Anla maya göre 2 veya 3 ö ün aç k büfe yemek verilecektir. Kiralanan otellerde sunulacak hizmet kalitesi ve otellerin hareme olan takribi uzakl klar na göre 2 ayr kategoride organizasyon düzenlenebilecektir. TAHM

KONAKLAMA ÜCRET : 5.750 AVRO ve ÜZERİ

 1. Otel - 1; Mekke’de Hareme en fazla 700 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de bulunan lüks otellerden birinde konaklama yapt lacakt r. Takribi kal süresi uçak program na uygun olarak 10 - 18 gün aras nda belirlenecektir.

 2. Otel - 2; Mekke’de Hareme en fazla 1000 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de yer alan, ld zl statüde hizmet veren otellerde konaklama yapt lacakt r. Takribi kal süresi uçak program na uygun olarak 14 - 25 gün aras nda belirlenecektir.

 • Yukar da belirtilen hac konaklama türlerinde, Hareme mesafesi 1 Km’den uzak olan yerlere servis konulacakt r.

** Kesin kay t tarihi ve ilkeleri ile hac konaklama türlerine göre al nacak ücretler bilahare duyurulaca ndan yukar da belirtilmi olan ücretler tahmini ücretlerdir.

Arkadaşınla Paylaş

İlgili Sorgulamalar

Bu sayfayla alakalı bazı sorgulamaları aşağıda bulabilirsiniz